regulamin

 

1. Centrum Ogrodnicze AGAWA (zwane również sklep-agawa.pl) dostępne jest również jako sklep internetowy  w domenie sklep-agawa.pl, prowadzony przez Waldemara Filipiaka Psarskie, ul. Sikorskiego 66, 63-100 Śrem oraz NIP: 786-123-66-18, z którym Klienci mogą się kontaktować pod następującym adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz numerem telefonu 61 28 28 613.

2. Sklep-agawa.pl prowadzi sprzedaż detaliczną drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem strony internetowej dostępnej w domenie sklep-agawa.pl. oraz telefonicznie poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta pod numerem telefonu 61 28 28 613.

3. Do korzystania ze sklepu internetowego sklep-agawa.pl, w tym do przeglądania asortymentu  oraz do składania zamówień na produkty, niezbędne jest:
a. komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu;
b. dostęp do poczty elektronicznej;
c. przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 38.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 11.0 i wyższej, Opera w wersji 32.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 47.0. i wyższej, Safari w wersji 9.0 i wyższej;
d. minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli;
e. włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

4. Klient obowiązany jest do korzystania ze sklepu internetowego sklep-agawa.pl w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej sklep-agawa.pl oraz osób trzecich. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie sklepu internetowego sklep-agawa.pl, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość sklepu internetowego sklep-agawa.pl. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

5. Klienci mają możliwość korzystania ze sklep-agawa.pl dokonując rejestracji i tworząc w ten sposób Konto, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie dotyczące jego działań w sklep-agawa.pl (dalej: „Konto”). Świadczenie usług w ramach Konta na sklep-agawa.pl ma charakter nieodpłatny i bezterminowy. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą ze sklep-agawa.pl  dotyczącą Konta, w każdym czasie poprzez wysłanie oświadczenia o rozwiązaniu umowy na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których sklep-agawa.pl  jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia.

6. W celu dokonania rejestracji utworzenia Konta w sklep-agawa.pl należy wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie następujących danych: adresu e-mail oraz hasła.
Na adres e-mail Klienta umieszczony w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia Konta pomiędzy Klientem, a sklep-agawa.pl, której przedmiotem są usługi świadczone przez sklep-agawa.pl, na warunkach określonych w Regulaminie.

7. Klient może złożyć reklamację dotyczącą funkcjonowania serwisu sklep-agawa.pl (w tym funkcjonowania Konta) w terminie 30 dni licząc od dnia, w którym miały miejsce wady lub przerwy w funkcjonowaniu serwisu. Reklamację należy złożyć w formie elektronicznej wysyłając wiadomość e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefonicznie pod numerem telefonu: 61 28 28 613 lub pisemnie na adres sklep-agawa.pl  wskazany w pkt. 1 Regulaminu. W reklamacji Klient powinien podać: swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia przyczyn reklamacji.

8. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez sklep-agawa.pl  w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty jej wpływu. O wynikach rozpatrzenia reklamacji sklep-agawa.pl  niezwłocznie poinformuje Klienta.

9. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu w sklep-agawa.pl, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem z sklep-agawa.pl oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Klienta.

10. Wszystkie produkty dostępne w sklep-agawa.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

11. Powyższe zastrzeżenie w zakresie wad nie dotyczy produktów wystawionych do sprzedaży na sklep-agawa.pl oznaczonych kategorią Outlet. Zasady odpowiedzialności za wady produktów z Outletu określa załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.

12. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych sklep-agawa.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Na każdy sprzedany produkt wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT jest dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, chyba że Klient wyraźnie zaznaczy, że faktura VAT powinna być dostarczona w formie tradycyjnej. Wskazanie przez Klienta danych do wystawienia faktury VAT w postaci numeru NIP oraz firmy jednoosobowej działalności gospodarczej oznacza wyrażenie woli zawarcia umowy sprzedaży jako przedsiębiorca.

13. Zamówiony produkt dostarczany jest przy udziale wyspecjalizowanych operatorów pocztowych (firm kurierskich). Istnieje możliwość odbioru osobistego produktów w Centrum Ogrodniczym AGAWA. Klient ponosi koszty dostawy określone w standardowych kosztach dostawy w sklep-agawa.pl wskazanych w zakładce
Sposoby i koszty dostawy.

14. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a sklep-agawa.pl  dotycząca zakupu danego produktu w sklep-agawa.pl ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w sklep-agawa.pl jest adres dostawy wskazany przez Klienta, z zastrzeżeniem produktów odbieranych osobiście przez Klientów.

15. Po zawarciu umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a sklepem, sklep-agawa.pl  potwierdzi Klientowi jej warunki przesyłając je w wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Klienta.

16. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w sklep-agawa.pl produkt, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze.

Możliwe są następujące formy płatności:


Przy odbiorze – zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze produktu. W wybranych przypadkach sklep-agawa.pl  zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji telefonicznej tego typu zamówień.
Przelewem – forma płatności dla klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego lub wizytę w placówce banku. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Centrum Ogrodnicze AGAWA, zamówienie jest przekazywane do realizacji.
Przelewem online – forma płatności elektronicznej obsługiwana przez Przelewy24. – krajowej instytucji płatniczej, z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Kanclerska 15 wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000306513, wysokość kapitału zakładowego: 1 697 000 zł. Opcja zapłaty przelewem online jest dostępna w wybranych kategoriach produktowych.
Kartą płatniczą (Visa, Mastercard) – każda transakcja płatności kartą jest w sposób bezpieczny autoryzowana przez Przelewy24. Z chwilą potwierdzenia dokonania płatności, zamówienie jest przekazywane do realizacji.
Więcej informacji o terminach realizacji zamówienia oraz o dodatkowych kosztach związanych z poszczególnymi formami płatności można znaleźć na stronie sklep-agawa.pl w zakładce Sposoby i koszty dostawy.

17. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu dostępnych w sklep-agawa.pl, Centrum Ogrodnicze AGAWA  zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez nieudostępnianie określonych opcji płatności i dostawy.

18. Czas dostawy produktów wynosi nie więcej niż 40 dni od dnia zawarcia umowy. Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy. O możliwości odebrania zamówionego produktu w Centrum Ogrodnicze AGAWA  informuje drogą elektroniczną. Przesyłkę należy odebrać w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o możliwości odbioru produktu. Przesyłka, która nie zostanie odebrana w wyznaczonym terminie zostanie odesłana do magazynu, a zamówienie zostanie skorygowane.

19. Produkty mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas udzielenia gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach sklep-agawa.pl. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta, udostępnionym w zakładce „gwarancje” w opisie każdego produktu. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów.
W przypadku gdy w polu „gwarancja” znajduje się informacja „Centrum Ogrodnicze AGAWA", produkt należy odesłać na adres  Centrum Ogrodnicze AGAWA  po wcześniejszym uzyskaniu numeru RMA. Numer RMA można uzyskać wypełniając Formularz Reklamacji dostępny na stronie  sklep-agawa.pl, w zakładce Formularz reklamacji i zwrotu.
Adres oraz wszystkie niezbędne informacje zostaną podane podczas nadawania numeru RMA. Dzięki numerowi RMA rozpatrywanie zgłoszeń przez Centrum Ogrodnicze AGAWA  odbędzie się sprawnie, przy czym podanie numeru RMA nie jest warunkiem koniecznym do rozpatrzenia zgłoszenia Klienta.  Gwarancja na sprzedany produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z rękojmi za wady produktu.

20. Centrum Ogrodnicze AGAWA  odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Regulacja odpowiedzialności zawarta jest w przepisach Kodeksu Cywilnego (art. 556 oraz 5561 – 5563 Kodeksu cywilnego). W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.

21. Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć:
a. w formie elektronicznej wysyłając wiadomość e-mail na adres:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
b. poprzez wypełnianie Formularza reklamacji dostępnego na sklep-agawa.pl w zakładce
Formularz  reklamacji i zwrotu;
c. telefonicznie pod numerem telefonu: 61 28 28 613.
d. pisemnie na adres Centrum Ogrodnicze AGAWA  podany w pkt. 1 Regulaminu.

21.1. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego, datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji, przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego, wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

21.2. Występując ze stosownym żądaniem lub składając oświadczenie, Kupujący powinien,
na koszt Sprzedawcy, dostarczyć wadliwą rzecz Sprzedawcy w celu umożliwienia mu zbadania rzeczy i zajęcia stanowiska odnośnie do zasadności zgłoszonego żądania lub złożonego oświadczenia.

21.3.  Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Centrum Ogrodnicze "AGAWA"  zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

21.4. Centrum Ogrodnicze AGAWA  rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej. Jeżeli w ciągu 14 dni Centrum Ogrodnicze AGAWA  nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione.

21.5. Naprawiony produkt odsyłany jest do Klienta na koszt Centrum Ogrodnicze AGAWA

21.6. W celu odesłania zakupionego produktu Klient powinien wpisać na liście przewozowym, w polu „zadeklarowana wartość” (bądź równoznacznym), cenę zakupu odsyłanego produktu. Kwota ta stanowi deklarację wartości ubezpieczenia.

22. Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Centrum Ogrodnicze AGAWA  niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez Centrum Ogrodnicze AGAWA  albo Centrum Ogrodnicze AGAWA  nie wymieniła produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunęła.

23. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego produktu, Klient będący konsumentem ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego konsument może skorzystać, a także przypadki, w których prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje, określone są w pouczeniu, stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży.
Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu. Postanowienia niniejszego art. stosuje się odpowiednio do odstąpienia od umowy dotyczącej Konta.

24. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu sklep-agawa.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu sklep-agawa.pl, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.
Zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego, oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże składającego, jeżeli druga strona potwierdzi jej otrzymanie. Wystosowane przez Centrum Ogrodnicze AGAWA  potwierdzenie otrzymania oferty nie jest równoznaczne z jej przyjęciem.

25. Podane przez Klientów dane osobowe Centrum Ogrodnicze AGAWA  zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności zawartą w Załączniku nr 1 do Regulaminu. Klient dokonujący zakupu w sklep-agawa.pl wyraża zgodę na przetwarzanie adresu e-mail w celu przesłania ankiety umożliwiającej wyrażenie opinii o dokonanej transakcji w sklep-agawa.pl. Adres e-mail będzie przetwarzany przez Centrum Ogrodnicze AGAWA  w celu przekazania ankiety, a dane otrzymane w wyniku ankiety będą służyły do opublikowania w sieci Internet opinii o sklep-agawa.pl.

26. Centrum Ogrodnicze AGAWA  może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach sklep-agawa.pl. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Centrum Ogrodnicze AGAWA , który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w sklep-agawa.pl zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.

27. Centrum Ogrodnicze AGAWA powiadomi Klienta o każdorazowej zmianie Regulaminu, w formie komunikatu przesłanego na adres e-mail podany przez Klienta. Klienci będą związani postanowieniami nowego Regulaminu, o ile nie wypowiedzą go w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu. Wypowiedzenie można złożyć w formie pisemnej pod adresem e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..  Zmiana Regulaminu w zakresie, w jakim odnosi się do umów sprzedaży zawartych przed zmianą Regulaminu oraz do zamówień, które zostały złożone przed zmianą Regulaminu nie zmienia ich treści i warunków.

28. W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie.

29. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Centrum Ogrodnicze AGAWA  w ramach sklep-agawa.pl będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z następujących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc prawną u miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich),
b. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a przedsiębiorcą,
c.  Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem
o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży,
d. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do sądu polubownego przy Rzeczniku Ubezpieczonych z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy ubezpieczenia.
Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem:www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

30. Pod adresem  http://ec.europa.eu/consumers/odr konsument ma dostęp do rozstrzygania sporów konsumenckich drogą elektroniczną za pomocą unijnej platformy internetowej (platforma ODR). Platforma ODR stanowi  wielojęzyczną, interaktywną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporów wynikających z zawarcia internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.


Polityka Ochrony Prywatności


1. Sklep-agawa.pl przykładają szczególną wagę do ochrony prywatności Klientów. Sklep-agawa.pl z należytą starannością dobierają i stosują odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym (między innymi systemy szyfrowania danych). W szczególności sklep-agawa.pl zabezpieczają dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Sklep-agawa.pl sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ograniczają dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia usług za pośrednictwem sklep-agawa.pl.

2. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Klientów, w związku z zakupami w sklep-agawa.pl jest:


a. Centrum Ogrodnicze AGAWA - w przypadku zakupu produktów oferowanych przez Centrum Ogrodnicze AGAWA
b. Sklep-agawa.pl - w przypadku zakupu produktów oferowanych przez Internet.

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celach związanych z działalnością sklepu w zakresie sklep-agawa.pl, w tym w celu zawierania, realizacji i rozliczenia umów sprzedaży w ramach sklep-agawa.pl (obsługi transakcji sprzedaży towarów), a także w celach ich archiwizacji.

5.  Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Podanie danych wymienionych w pkt. 6 Regulaminu jest konieczne w celach określonych w pkt. 5 Regulaminu.

6. Klienci mogą przeglądać sklep-agawa.pl oraz zamieszczone w nim oferty dotyczące towarów bez uprzedniej Rejestracji oraz podawania danych osobowych.

7. Dane podawane przez Klienta w trakcie Rejestracji są wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktowania się z Klientem, do obsługi konta w sklep-agawa.pl oraz do innych czynności związanych z zawarciem lub wykonywaniem umów sprzedaży. Dane te mogą ponadto służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki. Dane kontaktowe, za zgodą Klienta, wykorzystywane są również do przesyłania Klientowi przez Centrum Ogrodnicze AGAWA  informacji o spółce i świadczonych przez nią usługach. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji.

8. Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom trzecim w przypadkach wskazanych przez Centrum Ogrodnicze AGAWA za zgodą Klientów.

9. W przypadku uzyskania przez sklep-agawa.pl wiadomości o korzystaniu przez Klienta z sklep-agawa.pl niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, Centrum Ogrodnicze AGAWA może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem, że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.

10. Dane osobowe Klientów, dokonujących płatności on-line poprzez Przelewy24 za towary nabyte w sklep-agawa.pl lub w Sklepie, są przekazywane spółcePrzelewy24 z siedzibą w Poznaniu (60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000306513, wysokość kapitału zakładowego: 1 697 000 zł, krajowa instytucja płatnicza nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem IP1/2012. Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez Przelewy24 oraz następuje:
a. w celu obsługi (zrealizowania) przez Przelewy24. płatności za nabyte w sklep-agawa.pl produkty,
b. niezwłocznie po wyborze przez Klienta w sklep-agawa.pl sposobu dokonania płatności w formie płatności on-line.

12. Sklep-agawa.pl zapewnia realizację uprawnień Klientów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Klienci mają w szczególności prawo do wniesienia – w przypadkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych – pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy sklep-agawa.pl zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez sklep-agawa.pl danych osobowych innemu niż sklep-agawa.pl administratorowi danych.

13.    Sklep-agawa.pl zapewniają Klientom możliwość przeglądania i modyfikacji danych osobowych. Sklep-agawa.pl zapewniają Klientom możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa pkt. 27 Regulaminu, a także w innych przypadkach jeśli to wynika z obowiązujących przepisów prawa. Sklep-agawa.pl mogą odmówić usunięcia danych Klienta wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy, w szczególności jeżeli Klient ten nie uregulował wszystkich należności wobec sklep-agawa.pl lub też sklep-agawa.pl uzyska i utrwali wiadomość, że Klient swoim dotychczasowym zachowaniem w sklep-agawa.pl naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie tych danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.

14.  Sklep-agawa.pl wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto, adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Dane te nie są łączone z danymi podanymi przez Klientów i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

15. Sklep-agawa.pl  stosuje pliki “Cookies”. Informacje zbierane przy pomocy “Cookies” pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Klientów z sklep-agawa.pl. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików “Cookies” zasadniczo nie uniemożliwia korzystanie z sklep-agawa.pl, może jednak spowodować pewne utrudnienia. Szczegółowe postanowienia odnoszące się do plików Cookies określa Polityka Cookies zamieszczona na stronie w zakładce Informacja o cookies.


Prawo odstąpienia od umowy

Jeżeli jesteś Konsumentem, w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przesyłki możesz odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Jeśli to zrobisz, zwrócimy wszystkie otrzymane od Ciebie płatności. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Aby zrezygnować z zakupu, poinformuj nas o swojej decyzji, wysyłając wiadomość e-mail na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. korzystając ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, który znajduje się poniżej lub wypełniając Formularz reklamacji i zwrotu zamieszczony na stronie sklep-agawa.pl. W przypadku chęci skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru do Sprzedawcy. Możesz skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, który znajdziesz poniżej.

Przesyłkę nadaj na adres:


Centrum Ogrodnicze AGAWA
ul. Sikorskiego 66 Psarskie
63-100 Śrem


UWAGA!


Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:
1. o świadczenie usług, jeżeli wykonaliśmy w pełni usługę za Twoją wyraźną zgodą;
2. w której cena Towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi nie sprawujemy kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według Twojej specyfikacji lub służąca zaspokojeniu Twoich zindywidualizowanych potrzeb;
4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi nie mamy kontroli;
8. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
9. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną Twoją zgodą, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY


(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
Centrum Ogrodnicze "AGAWA"
ul. Sikorskiego 66 Psarskie
63-100 Śrem

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ja ……………………………………………………niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ……………………………………………………………………………., numer zamówienia ………………………………………………………………………………..
Data zawarcia umowy to…………………………………………., data odbioru ……………………………………………………………………………….

Imię i nazwisko…………………………………………………………..
Adres………………………………………………………………………..
Data………………………………………………………………………….

 

 

 

Dostawa i płatności

dostawa do domuZamówienia są realizowane wyłącznie w dni robocze. Zamówienia składane w soboty, niedziele i święta są realizowane pierwszego kolejnego dnia roboczego. Płatności dokonujemy systemem:

przelewy24 banner

Zapisz się do naszego newslettera.
Zapraszamy

Online

Odwiedza nas 41 gości oraz 0 użytkowników.

Kontakt

  • Psarskie, ul. Sikorskiego 66
  • 63-100 Śrem
  • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • 61 28-28-613
  • 507-862-098